ใบประวัติ ค่ายกลางวัน

** สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว