ใบประวัติ ค่ายบ้านฉาง

** สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว