โครงการปันรัก

ที่มาของโครงการ

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในชีวิต ทั้งด้านการศึกษา สังคม และการดำเนินชีวิต เท่าเทียมกัน โดยเด็กทุกคนควรจะได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี หรือผู้ด้อยโอกาสก็ตาม

ขอเชิญชวนทุกท่านแบ่งปันความรักร่วมกับ ของสมาคม Y.M.C.A. กรุงเทพ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน ในชุมชนแออัดคลองเตยและเด็กในสถานสงเคราะห์

กรณีตัวอย่าง 1

มุ่งกับมั่นเป็นนักเรียนประถมอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด  เด็กทั้งสองคนอาศัยกับยายทวด และญาติอีกสองคนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง รายได้หลักของครอบครัวนี้คือเบี้ยผู้พิการและเบี้ยเลี้ยงผู้ชรา เด็กทั้งสองร่วมกิจกรรมของโครงการปันรักทุกสัปดาห์น้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีคือสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนเด็กทั้งสอง ให้สู้ชีวิตได้

 

ท่านสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการปันรัก เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้

  • การจัดหาอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน อาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัด
  • การจัดกลุ่มพัฒนาเด็ก โรงเรียนวันอาทิตย์ การศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ทุนการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์
  • จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ค่ายกลางวัน ดนตรี กีฬา ต้านวาเสพติด และการเรียนภาษาต่างประเทศ
  • โครงการสู่โลกกว้าง เพื่อช่วยเตรียมเด็กความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมนอกสถานสงเคราะห์

กรณีตัวอย่าง 2

แม้ดูจะตัวเล็กกว่าเพื่อน ๆ แต่จิ๋วคือผู้นำเยาวชนในชุมชนที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้รู้จัก จิ๋วมีภาวะความเป็นผู้นำสูง  และต่อไป เขาคือผู้นำชาวค่ายของ  YMCA เขาคือหัวหน้าผู้รวบรวมเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และกำลังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 

โดยทำกิจกรรมโครงการเป็น 3 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นของการปลูกฝัง – เป็นช่วงของการให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การให้การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ผ่านทางกิจกรรมการเข้าค่ายเรียนรู้ต่างๆ

2. ขั้นของการเติบโต – เป็นช่วงของการพัฒนาความรู้ ความสามารถต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่ตัวเองและครอบครัว เช่นกิจกรรมสู่โลกกว้าง ที่ให้น้องๆได้เรียนรู้การทักษะในชีวิต เช่น การวางแผนการซื้อของ การทำงาน การทำอาหาร

3. ขั้นของการออกสู่สังคม – เป็นช่วงที่จะให้น้องได้ๆเตรียมตัวใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมเช่น การสอนอาชีพต่างๆ เช่นงานประดิษฐ์ งานช่าง กีฬาต่างๆ ให้น้องๆ ได้มีตัวเลือกในด้านการทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้มากขึ้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากผู้บริจาคที่มีความต้องการในการสนับสนุนกิจกรรมในพันธกิจเด็กโดยเริ่มต้นจาก องค์กรคู่มิตรอย่าง สมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณก้อนแรก


โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจนี้ได้เช่นกัน โดยการบริจาคเงินเข้าโครงการปันรัก ตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้หรือสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่ คุณเอกรัฐ อิทธิไกวัล ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคม.ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ โทร. 086-5488008