เอกสารค่ายกลางวัน

1. ใบประวัติ ค่ายกลางวัน

ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายให้บุตรหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกใบประวัติ โดยดาวโหลดจากลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้

ใบประวัติชาวค่าย (72 downloads)

ค่ายกลางวัน

2. คู่มือผู้ปกครอง ค่ายกลางวัน

ผู้ปกครองโปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้

2.1 การเตรียมตัว ค่ายกลางวัน

เรียน ผู้ปกครองชาวค่าย

ตามที่ท่านได้อนุญาตให้บุตรหลานในความปกครองของท่าน  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกลางวันของสมาคม  ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ  (วันจันทร์ – วันศุกร์)  ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์  ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง BTS ราชเทวี  สมาคมฯ มีความยินดีและขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้สมาคมฯในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้การอบรมและผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น จดหมายฉบับนี้จึงเป็นการเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงระเบียบการต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. การรับ-ส่ง บุตรหลานของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่าน สามารถส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และรับกลับไม่เกินเวลา 16.30 น.

2. เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในการรับ-ส่งทุกครั้ง ผู้ปกครองต้องมีการเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนการรับส่งเด็กทุกครั้ง และในกรณีที่ผู้ปกครองมารับเด็กก่อน เวลา ควรมีการแจ้งให้ทาง Staffs และเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

3. สิ่งจำเป็นต่าง ๆ สำหรับการอยู่ค่ายซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าที่เหมาะสมสวมใส่ สะดวกในการร่วมกิจกรรม และเสื้อผ้าสำรอง (กรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย) รองเท้าผ้าใบ หมวก กระติกน้ำ (กรณีวันที่เด็กๆไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่)

4. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว เช่น สร้อยคอทองคำ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ  ฯลฯ

5. ความเข้าใจของท่านผู้ปกครอง สมาคม ไว.เอ็ม.ซี เอ.กรุงเทพฯ จัดค่ายกลางวันเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ตามกระบวนการการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ปกครองหลายท่านเข้าใจว่าค่ายกลางวันเป็นการเรียนการสอนเหมือนในชั้นเรียนทั่วไป   ค่ายกลางวัน YMCA นั้นคือค่ายพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ไม่ใช่การสอนหนังสือโดยทั่วไป

6. ทุกกิจกรรมตามตารางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง http://facebook.com/YMCABangkok

8. ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้ที่ 02-7136580

หากท่านผู้ปกครองมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะได้ช่วยให้กำลังใจแก่สมาคมฯ ในการพัฒนาเยาวชนในครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน

ขอแสดงความนับถือ

สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ โทร. 0-2713-6580-2 โทรสาร 0-2713-6583

2.2 แผนที่ค่าย